หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๑


การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร


การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร


การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


แบบแจ้งยกเลิกค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย


แบบขอแจ้งยกเลิกภาษีป้าย


แบบขอแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน


คำร้องขอใช้บริการรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย


แบบคำร้องขอรับถังขยะในครัวเรือน


แบบคำร้องขอรับถังขยะในสถานประกอบการ


แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


แบบคำร้องทั่วไป


แบบรับเรื่องร้องเรียน


รับรองที่ดิน


แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ


คำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤมิชอบประจำปี 2563

 
  (1)  
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10