หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.ไทยชนะศึก
''ชุมชนน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยชนะศึก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยชนะศึก
''นมัสการหลวงพ่อไทยชนะศึก น้อมรำลึกครูบาขาวปี
ย้อนรอยชุมชนวิถี ฟังเสียงนทีที่ฝายหิน
ถิ่นพระธาตุแม่ทุเลา ร่วมเล่าขานวิวดอยตีนกา''
คำขวัญประจำตำบล
ไทยชนะศึก
อบต.ไทยชนะศึก
1
2
3
  
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ร [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง(มอเตอ [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรรายการปั๊มน้ำซับเมอร์ซิเบิ้ล [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสร [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรไฟฟ้าและวิทยุรายการไมโครโฟนสำนักปลัด [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง(มอเตอ [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 170 Wท่ [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะ [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักง [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สำนักปลัด [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) [ 9 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
 
 
 
สท0023.3/ว1367 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท 0023.1/ว1368 การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท 0023.1/ว1362 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว972 จัดส่งผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2562 ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3318 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1359 การจัดสรรเงินทุนกองทุนพระแม่ย่าเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3320 สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1358 หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว3319 สรุปผลการประชุม ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1355 ประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 9/2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1354 ประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 9/2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3314 การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3315 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3313 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1347 1-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1347 2-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1347 3-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1351 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการกู้เงินฯและรายได้ที่จัดเก็บเองผ่านระบบ INFO [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1349 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของพนักงานครูในสังกัด [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1344 ขอเลื่อนเวลาการอบรมและพัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 หลักสูตร : การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน Platform - Based Management : PBM [ 16 ก.ย. 2562 ]   
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 217  ตอบ 0  
โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 206  ตอบ 0  
สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 199  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 224  ตอบ 0  

 
 
 
   
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทยชนะศึก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 


ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์  

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-8493441
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10