หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทยชนะศึก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดป้ายไวนิลจำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถไทยแลนด์(อีแต๋น)หมายเลขครุภัณฑ์011-5 [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 3รายการ สำนักปลัด [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ขกว 823 สุโขทัย [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมสภาสมัยสามั [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติ [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมสภาสมัยสามั [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งป [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 215 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 X 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่ม [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานยานพาหนะ จำนวน2คันๆละ5,200บาท จำนวน2วัน [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักปลัด [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองหมื่นชัยปร [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 6 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
 
 
 
สท0023.3/ว1191 ขอให้ส่งข้อมูลการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของ อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.2/ว2977 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว2967 โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สท 0023.2/ว1187 1-สำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สท 0023.2/ว1187 2-สำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สท 0023.2/1186 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.3/8165 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว2960 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว8138 การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว2954 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว1177 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-marketเพิ่มเติม [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว1178 รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค้างชำระ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1176 1-เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1176 2-เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1174 ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 19 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว1171 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย [ 19 ส.ค. 2562 ]     
สท0023.2/1166 ประชุมกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 8/2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
สท0023.2/1165 ประชุมกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 8/2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]   
สท0023.2/ว1164 เชิญประชุมการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล [ 16 ส.ค. 2562 ]   
สท0023.3/ว2892 การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2562 ]   
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 205  ตอบ 0  
โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 195  ตอบ 0  
สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 184  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 206  ตอบ 0  
อยากให้ตำบลไทยชนะศึกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 553  ตอบ 10  

 
 
 
 
 
อบต.ทับผึ้ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 ส.ค. 2562)    อ่าน 1149  ตอบ 21
อบต.บ้านด่าน เว็บไซต์ อบต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (26 ก.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ทุ่งยางเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 ก.ค. 2562)    อ่าน 370  ตอบ 1
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ขอพิกัดสถานที่ (8 ก.ค. 2562)    อ่าน 412  ตอบ 3
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล ค้นหนาตำแหน่งสถานที่ (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.ย่านยาว ขอรายชื่อผู้ใหญ่บ้าน+กำนันของตำบลย่านยาว (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1579  ตอบ 2
อบต.ทุ่งเสลี่ยม สอบถามเรื่องเด็กแรกเกิด (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 101  ตอบ 2
อบต.หนองจิก ช่วยค้นหาหนังสือฯฯ (9 มิ.ย. 2562)    อ่าน 5668  ตอบ 2
อบต.นาขุนไกร ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (7 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1370  ตอบ 10
ทม.ศรีสัชนาลัย ตลาดเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย (ท่าชัย) (28 พ.ค. 2562)    อ่าน 855  ตอบ 5
อบต.เกาะตาเลี้ยง บ้านของคุณมีสมุนไพรที่ประโยชน์มากมายพวกนี้บ้างหรือเปล่า (25 พ.ค. 2562)    อ่าน 1140  ตอบ 0
ทม.ศรีสัชนาลัย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียบ่อยมากๆ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 939  ตอบ 2
อบต.หนองตูม ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ อบต. (9 พ.ค. 2562)    อ่าน 1068  ตอบ 7
ทต.ป่ากุมเกาะ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 3418  ตอบ 4
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม \" ขยะแลกไข่\" (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 342  ตอบ 0
อบต.หนองกลับ เว็บไซต์ อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 81  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 124  ตอบ 0
อบต.เมืองบางยม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2562 (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 154  ตอบ 0
อบต.เมืองเก่า การเปิดบัญชีรับเงินผู้สูงอายุ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 185  ตอบ 0
ทต.กลางดง แผนที่ชุมชน (13 เม.ย. 2562)    อ่าน 923  ตอบ 3
   
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
     
 
 
 
 


ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์  

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย