หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว47 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเตรียมการให้วัคซีนนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี ของจังหวัดสุโขทัย  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.1/ว 42 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว68 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว50 แจ้งเลื่อนการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว49 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.2/ว61 ประนชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.2/ว60 การประชุมการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ประจำเดือนมกราคม 2565  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.2/59 แจ้งเทศบาลในพื้นที่ส่งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 1/2565  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
ที่ สท 0023.3/ว58 ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
ที่ สท 0023.3/ว57 การตรวจความพร้อมของทรัพยากรของหน่วยงาน และปล่อยขบวนยานพาหนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย [ เอกสาร1 ]  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว44 แจ้งเรื่องข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงปีใหม่ 2565  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว45 การขับเคลื่อนงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ตามแนวทาง (วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขด้วยการแบ่งปัน)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว94 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ เอกสาร1 ]  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สท 0023.3/ว41 ขอข้อมูลเพิ่มเติม ในการเสนอขอรับงบประมาณ ด้านแหล่งน้ำ [ เอกสาร1 ]  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว77 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว51 การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว52 กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.5/ว38 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.5/ว37 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.5/ว36 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565)  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.5/ว29 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.5/ว28 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.5/27 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.5/26 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.5/ว25 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 699
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10