หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
สท 0023.3/ว2509 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.2/ว 2505 หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว952 ขอรายชื่อข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาในประจำการและนอกประจำการ  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/2475 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.5/ว947 การโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนมิถุนายน 2562  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท0023.3/ว951 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่1  [ 12 ก.ค. 2562 ]    
 
สท 0023.3/ว 928 การแจ้งแผนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร  [ 10 ก.ค. 2562 ]   
 
สท0023.3/ว923 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
สท0023.2/ว2411 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
สท0023.5/ว917 ข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
สท0023.5/ว918 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
1-เร่งรัดการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
2-เร่งรัดการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
สท 0023.2/ว 919 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
สท 0023.2/ว 913 การประชุมกำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนโครงการ/กิจกกรมขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปี 2562  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
 
สท0023.5/ว905 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้แก่ อปท.  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
สท0023.5/ว2379 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
สท0023.3/ว2413 แจ้งยุติโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 704