หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว2420 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว2414 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว2413 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/986 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว985 ขอส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สท 0023.2/ว2410 1-การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สท 0023.2/ว2410 2-การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว987 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว988 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว2389 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว2384 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563  [ 30 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว982 โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 29 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว981 แจ้งผลการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 29 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว2378 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา  [ 29 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว962 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/961 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 29 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว2376 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19  [ 29 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว2307 ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19  [ 29 มิ.ย. 2563 ]    
สท0023.4/ว953 หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 3  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
สท0023.3/ว968 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
สท0023.3/ว969 การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี 2563  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
สท0023.3/ว2369 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 COVID - 19  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
สท0023.5/ว960 การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
สท 0023.2/ว 2366 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
สท0023.3/ว2365 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  [ 26 มิ.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 582
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-8493441
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10